VHF 牙科CAD/CAM玻璃陶瓷车针

牙科CAD/CAM玻璃陶瓷车针 VHF

VHF

VHFVHF325G2.516353
VHF310G18.5353
VHF306G0.610353


Dental Milling bur